Profile
Join date: Jan 12, 2022
About

Chứng nhận ISO 45001 xác minh rằng các tiêu chuẩn ISO đang được tuân thủ tại nơi làm việc để giải quyết các vấn đề bao gồm đánh giá rủi ro, điều tra tai nạn, thông tin an toàn, đào tạo công nhân và liên hệ với các bên liên quan bên trong và bên ngoài. Đạt được chứng nhận ISO 45001 thể hiện cam kết của bạn đối với sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên, cũng như cam kết của bạn trong việc cải tiến an toàn liên tục.


Raj kumar
More actions